GRYM I GYMRU

O ganlyniad uniongyrchol i Brexit, mae o leiaf 70 o bwerau penderfynu newydd i fod i ddod yn uniongyrchol i’r Senedd o Frwsel. Maent yn cwmpasu meysydd pwysig megis cludiant, ynni, adnoddau dŵr, yr amgylchedd, newid hinsawdd, contractau caffael cyhoeddus, … Continued

LLAIS DILYS I BOBL IFANC

Mae Comiwnyddion yn croesawu pleidleisiau a llais pobl ifanc yn yr etholiad yma. Yr etholiadau hyn i’r Senedd fydd y rhai cyntaf lle y caniateir i bobl 16 ac 17 blwydd oed (a dinasyddion gwledydd eraill sy’n preswylio’n gyfreithlon yma) … Continued

GRYM I RIENI A GOFALWYR

Nid yw mathau o waith nad ydynt yn creu elw – megis gofalu am aelodau teulu — yn cael eu gwerthfawrogi fel y dylent yn ein cymdeithas ni. Fel y mae’r pandemig wedi dangos, mae’r un peth yn wir am … Continued

GRYM YN Y GYMUNED

Cymunedau glanach, diogelach, cysylltiedig Rhaid inni wneud yn siŵr bod pobl yn gallu teithio’n gyfforddus, ac mewn modd fforddiadwy, i’w gweithle yn eu cymuned leol neu’n agos iddi. Bydd hyn yn gostwng allyriadau carbon ac yn helpu ein cymunedau i … Continued

GRYM YN Y GWEITHLE

Mae gwir ddemocratiaeth yn ymestyn ymhellach na’r bocs pleidleisio; mae’n cwmpasu’r grym y mae pobl sy’n gweithio’n dyheu amdano yn eu bywydau o ddydd i ddydd.  Mae’r mesurau cadarnhaol yn Neddf Undebau Llafur (Cymru) 2017 yn dangos sut gall y … Continued

PWERAU CYLLIDOL

Mae ar Lywodraeth Cymru angen y pwerau i godi cyllid a buddsoddi mewn economïau lleol a rhanbarthol. Mae gormod o’n cymunedau ni wedi cael eu hesgeuluso ers degawdau. Ni all hyn barhau. Rhaid i’r Senedd a’r awdurdodau lleol gael mwy … Continued

PWERAU ECONOMAIDD AC AMGYLCHEDDOL

Brwydro yn ôl yn erbyn diweithdra! Yng Nghymru rydym yn gwybod gystal â neb sut mae diweithdra torfol yn difrodi bywydau a chymunedau lleol. Mae’n creu pryder ac ofn, adfyd economaidd, yn rhwygo teuluoedd, yn creu dyled, tlodi, camfaethiad a … Continued

DOD DROS GYFNOD COVID

Mae Plaid Gomiwnyddol Cymru’n deall yn iawn bod pobl wedi ymlâdd ac yn teimlo’n gleisiog yn sgil argyfwng Cofid-19. Mae llawer wedi colli anwyliaid. Mae’n amser caled – ac yn galetach i rai nag i eraill. Rydym yn deall hefyd … Continued